my menu

 

 

總病床數 648 

保險病床數:急性病床 420 

收取差額病床數 108

保險病床比率 79.55% 

 

維護單位:業務部    

依據全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法第33條辦理

 

 

100x80